10
Titulinis puslapis

MALDA PRAŠANT MALONIŲ
ŠVENTOSIOS SESERS FAUSTINOS UŽTARIMUO Jėzau, kuris šventąją Faustiną išrinkai
didžia begalinio Tavo gailestingumo garbintoja,
leisk man, jai užtariant
ir jeigu tai neprieštarauja Tavo valiai,
patirti Tavo ….... malonę, kurios Tavęs prašau.
Aš, nuodėmingas, nesu vertas Tavo gailestingumo,
bet pažvelk į sesers Faustinos dvasios auką
ir jos pasiaukojimą ir apdovanok už jos dorybę,
išklausydamas prašymų, su kuriais,
jai tarpininkaujant, patikliai į Tave kreipiuosi.

Tėve mūsų..., Sveika, Marija..., Garbė Dievui Tėvui...MALDA PRAŠANT MALONIŲ
PALAIMINTASIS KUNIGAS MYKOLO SOPOČKOS UŽTARIMUGailestingasis Dieve,
Tu palaimintąjį kun. Mykolą Sopočką
padarei savo begalinio Gailestingumo
apaštalu ir uoliu Marijos,
Gailestingumo Motinos, garbintoju.
Padaryk, kad norėdama(s) išgarsinti
Tavo Gailestingumą ir sužadinti pasitikėjimą
Tavo tėvišku gerumu, gaučiau ................. malonę,
kurios, Mykolui Sopočkai užtariant,
Tavęs prašau per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Tėve mūsų..., Sveika, Marija..., Garbė Dievui Tėvui...MALDA PRAŠANT GAILESTINGUMO MOTINOS
GLOBOS IR UŽTARIMOO mano Karaliene, Šventoji Marija!
Tavo malonei, Tavo išskirtinei globai ir gailestingumui
šiandien ir kiekvieną dieną, ir mano mirties valandą
pavedu savo sielą ir savo kūną.
Visas savo viltis ir visas paguodas,
visus sunkumus ir negalavimus,
gyvenimą ir savo gyvenimo pabaigą Tau patikiu,
kad per Tavo nuopelnus visi mano darbai būtų atliekami
ir jiems vadovaujama pagal Tavo ir Tavo Sūnaus valią. Amen.ŠV. SESERS FAUSTINOS MALDOS

„O Jėzau, ant kryžiaus nukryžiuotasis, maldauju Tavęs, suteik man malonę, kad visada ir visur vykdyčiau švenčiausiąją Tavo Tėvo valią. O kai ši valia man atrodys sunki ir sunkiai įvykdoma, tuomet Tavęs maldauju, Jėzau, tegul iš Tavo žaizdų išsilieja jėga ir stiprybė, o mano lūpos tegul kartoja: teesie Tavo valia, Viešpatie. (…) Jėzau gailestingiausias, suteik man malonę pamiršti save, kad visa gyvenčiau sieloms, padėdama Tau atlikti išgelbėjimo darbą pagal švenčiausiąją Tavo Tėvo valią …“ (Dien., 1265).


„Trokštu visa persikeisti į Tavo gailestingumą ir būti gyvu Tavo atspindžiu, o Viešpatie; tegu ši svarbiausia Dievo savybė, tai yra neišmatuojamas Jo gailestingumas, per mano širdį ir sielą pasiekia mano artimus.
Padėk man, Viešpatie, kad mano akys būtų gailestingos, kad niekada neįtarinėčiau ir neteisčiau pagal išorę, bet įžvelgčiau tai, kas artimo sieloje yra gražu, ir ateičiau jiems į pagalbą.
Padėk man, Viešpatie, kad mano klausa būtų gailestinga, kad pasilenkčiau prie artimo poreikių, kad mano ausys nebūtų abejingos artimo kančioms ir aimanoms.
Padėk man, Viešpatie, kad mano liežuvis būtų gailestingas, kad neigiamai nekalbėčiau apie artimus, bet kiekvienam turėčiau paguodos ir atleidimo žodį.
Padėk man, Viešpatie, kad mano rankos būtų gailestingos ir pilnos gerų darbų, kad mokėčiau daryti artimui vien gera, o sau prisiimti sunkesnius, labiau varginančius darbus.
Padėk man, Viešpatie, kad mano kojos būtų gailestingos, kad visuomet skubėčiau su pagalba artimui, nugalėdama savo nuovargį ir išsekimą.
(...) Padėk man, Viešpatie, kad mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo kančioms.
(...) Tegul manyje pailsi Tavo gailestingumas, o mano Viešpatie“ (Dien., 163).


„O gailestingasis Dieve, kuris mūsų nepaniekini, bet nuolat apiberi mus savo malonėmis, darai mus tinkamus savo karalystei ir iš savo gerumo žmonėmis užpildai vietas, kurias paliko nedėkingi angelai. O didžio gailestingumo Dieve, kuris nugręžei savo šventą žvilgsnį nuo maištaujančių angelų, o atgręžei į atgailaujantį žmogų, tegul būna garbė ir šlovė tavo neaprėpiamam gailestingumui, o Dieve, kuris nepaniekini nusižeminusios širdies“ (Dien., 1339).


„O Jėzau, trokštu gyventi dabarties akimirka – lyg ši diena būtų paskutinė mano gyvenime, stengtis išnaudoti kiekvieną akimirką didesnei Dievo garbei, visas aplinkybes išnaudoti taip, kad būtų naudingos sielai. Į viską žvelgti iš šio taško, kad be Dievo valios niekas nevyksta. Neišmatuojamo gailestingumo Dieve, apglėbk visą pasaulį ir išsiliek mums pas gailestingąją Jėzaus Širdį“ (Dien., 1183).


„O didžio gailestingumo Dieve, nesibaigiantis Gerume, štai šiandien visa žmonija iš savo skurdo tamsybių šaukiasi Tavo gailestingumo, Tavo gailesčio, o Dieve, šaukiasi galingu skurdžiaus balsu. Maloningasis Dieve, neatmesk šios žemės tremtinių maldos. O Viešpatie, nesuvokiamas Gerume, kuris pažįsti mūsų skurdą ir žinai, kad savo jėgomis iki Tavęs pakilti esame nepajėgūs, – maldaujame Tavęs, pralenk mus savo malone ir nepaliaujamai gausink mumyse savo gailestingumo, kad mes ištikimai vykdytume Tavo šventą valią visą gyvenimą ir mirties valandą. Tegul Tavo gailestingumo visagalybė mus uždengia nuo mūsų išgelbėjimo priešų priespaudos, idant mes su pasitikėjimu, kaip Tavo vaikai, lauktume Tavo paskutiniojo atėjimo...“ (Dien., 1570).


MALDOS VAISIAI

„Melsdamasi siela apsiginkluoja bet kokiai kovai. Kad ir kokios būsenos yra siela, privalo melstis. Tyra ir graži siela turi melstis, kad neprarastų savo grožio; šio tyrumo siekianti siela turi melstis, nes kitaip jo nepasieks; ką tik atsivertusi siela turi melstis, nes kitaip vėl suklups; nuodėminga siela, nuodėmėse paskendusi turi melstis, kad galėtų prisikelti. Ir nėra sielos, kuri neturėtų melstis, nes per maldą liejasi visos malonės“ (Dien., 146).


„Jėzus leido man pažinti, kokia štikima siela turi būti maldai, nepaisant sunkumų ir sausros, ir pagundų, nes kaip tik nuo tokios maldos dažnai priklauso didelių Dievo planų išsipildymas; o jei nebūsime ištvermingi tokioje maldoje, gadiname tai, ką Dievas norėjo atlikti per mus arba mumyse. Tegul šiuos žodžius prisimena kiekviena siela: O būdamas sunkumuose dar labiau meldžiasi“ (Dien., 872).„Privalome dažnai melstis į Šventąją Dvasią išminties malonės. Išmintį sudaro: tyrinėjimas, protingas apmąstymas ir drąsus pasiryžimas. Paskutinis sprendimas visada priklauso mums“ (Dien., 1106).Kai sukalbėsi šią maldą už kurį nors nusidėjėlį atgailaujančia ir tikinčia širdimi, duosiu jam atsivertimo malonę. Ši maldelė yra tokia:
O Kraujau ir Vandenie, ištryškęs iš Jėzaus Širdies kaip gailestingumo mums versmė – pasitikiu Tavimi“ (Dien., 187).

 

 

TOLIAU >> Gailestingumo šventę. Devyndienis Dievo gailestingumui

<< Turinis

 

I viršu

 

 

© Autorinės teisės – Urszula Grzegorczyk
Konsultacija – Sesuo Maria Kalinowska, Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacija
© Vertimas iš lenkų kalbos – Birutė Jonuškaitė, Taisymas – Kazis Linka