10
Titulinis puslapis

GAILESTINGUMO ŠVENTĘ

"Trokštu, kad Gailestingumo švente butu prieglobstis ir užuoveja visoms sieloms, o ypač vargšams nusidejeliams. (...) išlieju visą jurą maloniu sieloms, kurios prisiartins prie mano gailestingumo šaltinio; kuri siela prieis išpažinties ir šv. Komunijos, gaus visišką kalčiu ir bausmiu atleidimą, tą dieną bus atvertos visos Dievo užtvankos, per kurias teka malones; tenebijo prie manęs prisiartinti jokia siela, nors jos nuodemes butu kaip purpuras" (Dien., 699).

2000 m. Vatikanas balandžio 30-ąją popiežius Jonas Paulius II paskelbe seseri Faustiną šventąją ir visoje Bažnyčioje isteige Dievo Gailestingumo šventę.


DEVYNDIENIS DIEVO GAILESTINGUMUI

"Devyndienis Dievo Gailestingumui, kuri man Jezus liepe užrašyti ir melstis prieš Gailestingumo Šventę prasideda Didiji Penktadieni.
Trokštu, kad per šias devynias dienas vestum sielas prie mano gailestingumo versmes, kad jos pasisemtu jegu ir atgaivos bei visu maloniu, reikalingu gyvenimo sunkumuose, o ypač mirties valandą. Kiekvieną dieną atsivesi prie mano širdies vis kitą sielu buri ir panardinsi jas mano gailestingumo juroje. O aš visas šias sielas nuvesiu i savo Tevo namus. Tai darysi šiame ir busimame gyvenime. Ir jokiai sielai, kurią atvesi prie mano gailestingumo šaltinio, nieko neatsakysiu. Kiekvieną dieną prašysi mano Tevą per karčią mano kančią malones šioms sieloms.


PIRMOJI DIENA

Šiandien atvesk man visą žmoniją, o ypač visus nusidejelius, ir panardink juos mano gailestingumo juroje. Taip paguosi mane, giliai liudinti del prarastu sielu.

Gailestingiausias Jezau, kurio savybe yra musu gailetis ir mums atleisti, žiurek ne i musu nuodemes, bet i musu pasitikejimą begaliniu Tavo gerumu ir priimk mus i savo gailestingiausios Širdies buveinę, ir neišleisk musu iš jos per amžius. Maldaujame Tavęs per Tavo meilę, kuri Tave sieja su Tevu ir Šventąja Dvasia.

Amžinasis Teve, pažvelk gailestinga akimi i visą žmoniją - o ypač i varg-
šus nusidejelius - kuri yra uždaryta gailestingiausioje Jezaus Širdyje, ir del Jo sopulingos kančios parodyk mums savo gailestingumą, kad Tavo gailestingumo visagalybę šlovintume per amžiu amžius. Amen.

[Dievo Gailestingumo vainikelis]


ANTROJI DIENA

Šiandien atvesk man kunigu bei vienuoliu sielas ir panardink jas i neišmatuojamą mano gailestingumą. Jie dave man stiprybes ištverti karčią kančią, per juos kaip latakais žmonems liejasi mano gailestingumas.

Gailestingiausias Jezau, iš kurio kyla visa, kas gera, pagausink mumyse malonę, idant vertai darytume gailestingumo darbus, kad tie, kurie i mus žiuri, šlovintu gailestingumo Tevą, kuris yra danguje.

Amžinasis Teve, pažvelk gailestinga akimi i savo vynuogyno išrinktuju buri, i kunigu sielas bei vienuoliu sielas, ir gausiai apdovanok juos savo palaiminimu, o del jausmu savo Sunaus Širdies, kurioje jie yra uždaryti, gausiai suteik jiems savo šviesos, idant galetu kitus vesti i šlovę per amžius amžinuosius. Amen.

[Dievo Gailestingumo vainikelis]


TREČIOJI DIENA

Šiandien atvesk man visas pamaldžias bei ištikimas sielas ir panardink jas mano gailestingumo juroje; šios sielos mane guode kryžiaus kelyje, buvo paguodos lašas kartelio juroje.

Gailestingiausias Jezau, kuris gausiai teiki visiems maloniu iš savo gailestingumo lobyno, priimk mus i savo gailestingiausios Širdies buveinę ir neišleisk musu iš jos per amžius. To maldaujame Tavęs del nesuvokiamos Tavo meiles, kuria Tavo Širdis liepsnoja dangiškajam Tevui.

Amžinasis Teve, pažvelk gailestinga akimi i ištikimas sielas kaip i savo Sunaus paveldą ir del Jo sopulingos kančios suteik jiems palaiminimo bei apgaubk juos savo nuolatine globa, kad neprarastu meiles ir šventojo tikejimo lobio, bet su visu angelu ir šventuju buriu šlovintu Tavo gailestingumą per amžius amžinuosius. Amen.

[Dievo Gailestingumo vainikelis]


KETVIRTOJI DIENA

Šiandien atvesk man pagonis ir tuos, kurie manęs dar nepažista. Ir apie juos galvojau savo karčios kančios metu, o busimasis ju uolumas paguode mano širdi. Panardink juos mano gailestingumo juroje.

Gailestingiausias Jezau, kuris esi viso pasaulio šviesa, priimk i savo gailestingiausios Širdies buveinę visus pagonis, kurie Tavęs dar nepažista; tegul juos apšviečia Tavo malones spinduliai, kad ir jie kartu su mumis šlovintu Tavo gailestingumo stebuklus, ir neišleisk ju iš savo gailestingiausios Širdies buveines.

Amžinasis Teve, pažvelk gailestinga akimi i pagoniu ir tu, kurie Tavęs dar nepažista, sielas, kurios yra uždarytos gailestingiausioje Jezaus Širdyje. 
Patrauk juos i Evangelijos šviesą. Šios sielos nežino, kokia didžiule laime yra Tave myleti; padaryk, kad ir jie šlovintu Tavo gailestingumo dosnumą per amžius amžinuosius. Amen.

[Dievo Gailestingumo vainikelis]


PENKTOJI DIENA

Šiandien atvesk man eretiku bei atskilusiuju sielas ir panardink juos mano gailestingumo juroje; karčios kančios metu jie draske mano kuną ir širdi, tai yra mano Bažnyčią. Kai grižta i vienybę su Bažnyčia, gyja mano žaizdos, ir taip palengvina mano kančią.

Gailestingiausias Jezau, kuris esi pats gerumas, Tu neatsakysi šviesos Tavęs prašantiems, priimk i savo gailestingiausios Širdies buveinę eretiku bei atskilusiuju sielas ir savo šviesa patrauk juos vienyben su Bažnyčia ir neišleisk ju iš savo gailestingiausios Širdies buveines, bet padaryk, kad ir jie šlovintu Tavo gailestingumo dosnumą.

Amžinasis Teve, pažvelk gailestinga akimi i eretiku ir atskilusiuju sielas, kurie iššvaiste Tavo gerybes ir piktnaudžiavo Tavo malonemis, užsispyrusiai laikydamiesi savo klaidu. Žvelk ne i ju klaidas, bet i savo Sunaus meilę ir Jo karčią kančią, kurią iškente del ju, nes ir jie yra uždaryti gailestingiausioje Jezaus Širdyje. Padaryk, kad ir jie šlovintu didžiuli Tavo gailestingumą per amžius amžinuosius. Amen.

[Dievo Gailestingumo vainikelis]


ŠEŠTOJI DIENA

Šiandien atvesk man romias ir nuolankias sielas bei mažu vaiku sielas ir panardink jas i mano gailestingumą. Šios sielos labiausiai panašios i mano širdi, jos stiprino mane skausmingoje mano agonijoje; mačiau jas kaip žemiškus angelus, kurie budes prie mano altoriu, - ant ju išlieju maloniu sroves. Mano malonę priimti pajegi tik nuolanki siela, nuolankias sielas apdovanoju savo pasitikejimu.

Gailestingasis Jezau, kurs pats pasakei: mokykites iš manęs, nes esu romus ir nuolankios širdies - priimk i gailestingiausios savo Širdies buveinę romias bei nuolankias sielas ir mažu vaiku sielas. Šios sielos žavi visą dangu ir ypač patinka dangiškajam Tevui, jos yra puokšte prieš Dievo sostą, kurios kvapu pats Dievas džiaugiasi. Šios sielos turi nuolatinę buveinę gailestingiausioje Jezaus Širdyje ir nepaliaujamai gieda meiles bei gailestingumo himną per amžius.

Amžinasis Teve, pažvelk gailestinga akimi i romias, nuolankias sielas ir i mažu vaiku sielas, kurios yra uždarytos gailestingiausios Jezaus Širdies buveineje. Šios sielos yra panašiausios i Tavo Sunu, šiu sielu kvapas kyla nuo Žemes ir siekia Tavo sostą. Gailestingumo ir visokio gerumo Teve, maldauju Tave: del Tavo meiles bei palankumo šioms sieloms laimink visą pasauli, idant visos sielos drauge giedotu šlovindamos Tavo gailestingumą per amžius amžinuosius. Amen.

[Dievo Gailestingumo vainikelis]


SEPTINTOJI DIENA

Šiandien atvesk man sielas, kurios ypač garbina ir šlovina mano gailestingumą, ir panardink jas i mano gailestingumą. Šios sielos labiausiai sielvartavo del mano kančios ir labiausiai persieme mano dvasia. Jos yra gyvas mano gailestingos širdies atspindys. Busimajame gyvenime šios sielos švies ypatinga šviesa, ne viena nepateks i pragaro ugni, kiekvieną ypač ginsiu jos mirties valandą.

Gailestingiausias Jezau, kurio Širdis yra pati meile, priimk i savo gailestingiausios Širdies buveinę sielas, kurios ypač garbina ir šlovina Tavo gailestingumo didybę. Šios sielos yra gailestingos paties Dievo stiprybe; per didžiausius vargus ir prieštaravimus eina pirmyn pasitikedamos Tavo gailestingumu, šios sielos nebus griežtai teisiamos, bet mirties valandą jas apglebs Tavo gailestingumas.

Amžinasis Teve, pažvelk gailestingumo akimis i sielas, kurios garbina ir šlovina svarbiausią Tavo savybę, tai yra neišmatuojamą Tavo gailestingumą - kurios yra uždarytos gailestingumo darbu, o ju siela, kupina džiaugsmo, gieda gailestingumo giesmę Aukščiausiajam. Maldauju Tavęs, Dieve, parodyk savo gailestingumą pagal ju vilti ir pasitikejimą Tavimi, tegul jiems išsipildo pažadas Jezaus, kuris pasake: Sielas, kurios garbins ši neišmatuojamą mano gailestingumą, aš pats ginsiu gyvenime, o ypač mirties valandą kaip savo garbę. Amen.

[Dievo Gailestingumo vainikelis]


AŠTUNTOJI DIENA

Šiandien atvesk man sielas, kurios yra skaistyklos kalejime, ir panardink jas i mano gailestingumo bedugnę. Tegul mano kraujo sroves atvesins ju karšti. Visas šias sielas aš labai myliu, jos atsilygina mano teisingumui; tu gali suteikti joms palengvinimą. Imk iš mano Bažnyčios lobyno visus atlaidus ir aukok už jas... O, jei žinotum ju kančią, nuolat už jas aukotum dvasinę išmaldą ir moketum ju skolą mano teisingumui.

Gailestingiausias Jezau, kuris pats sakei, kad nori gailestingumo, štai atvedu i Tavo gailestingiausios Širdies buveinę skaistyklos sielas - sielas, kurias tu labai myli, bet kurios privalo atlyginti Tavo gailestingumui - tegul vandens ir kraujo sroves, kurios ištryško iš Tavo Širdies, užgesina skaistyklos ugnies liepsnas, kad ir ten butu garbinamas Tavo gailestingumas.

Amžinasis Teve, pažvelk gailestinga akimi i skaitykloje kenčiančiais sielas, kurios yra uždarytos gailestingiausioje Jezaus Širdyje. Maldauju Tave del Jezaus, Tavo Sunaus, sopulingos kančios ir del viso sielvarto, kuriuo buvo užlieta Jo švenčiausia siela, parodyk savo gailestingumą sieloms, i kurias žvelgi teisingai; nežiurek i jas kitaip, tik per Jezaus, brangiausio Tavo Sunaus, žaizdas, nes tikime, kad Tavo gerumas ir gailestingumas yra neišmatuojamas. Amen.

[Dievo Gailestingumo vainikelis]


DEVINTOJI DIENA

Šiandien atvesk man drungnas sielas ir panardink jas i mano gailestingumo bedugnę. Šios sielos skaudžiausiai žeidžia mano širdi. Didžiausią pasibjaurejimą mano sielai sukele Alyvu sode drungna siela. Del jos pasakiau: Teve, atitolink nuo manęs šią taurę, jei tokia yra Tavo valia. - Paskutinis gelbejimosi ratas joms yra griebtis mano gailestingumo.

Gailestingiausias Jezau, kuris esi pats gailestingumas, i Tavo gailestin-giausios Širdies buveinę atvedu drungnas sielas, tegul šioje tyros Tavo meiles ugnyje sušyla šios suledejusios sielos, kurios panašios i lavonus ir kelia Tau pasišlykštejimą. O Jezau gailestingiausias, pasitelk savo šventą meilę, nes Tu viską gali.

Amžinasis Teve, pažvelk gailestinga akimi i atvesusias sielas, kurios yra uždarytos gailestingiausioje Jezaus Širdyje. Gailestingumo Teve, maldauju Tave del Tavo Sunaus kančios kartumo ir triju valandu Jo agonijos ant kryžiaus, leisk, kad ir jos šlovintu Tavo gailestingumo bedugnę. Amen" (Dien., 1209-1229).

[Dievo Gailestingumo vainikelis]"Pasake man Viešpats, kad tas vainikelis butu kalbamas devynias dienas prieš Gailestingumo šventę. Prasideti turi Didiji Penktadieni. Per ši devyndieni suteiksiu sieloms visas malones" (Dien., 796).

 

 

TOLIAU >> Kryžiaus kelias - kun. dr. Mykolo Sopočkos

<< Turinis

 

Į viršų

 

© Autorinės teisės – Urszula Grzegorczyk
Konsultacija – Sesuo Maria Kalinowska, Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacija
© Vertimas iš lenkų kalbos – Birutė Jonuškaitė, Taisymas – Kazis Linka