10
strona główna

OWOCE MODLITWY
(DZIENNICZEK św. siostry Faustyny)

„Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelkiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać.
I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę" (Dz. 146).

„...dusza powinna być wierną modlitwie, pomimo udręczeń, oschłości, i pokus, bo od takiej przeważnie modlitwy zależy urzeczywistnienie nieraz wielkich zamiarów Bożych; a jeżeli nie wytrwamy w takiej modlitwie, krzyżujemy to, co Bóg chciał przez nas dokonać albo w nas. Niech słowa te wszelka dusza zapamięta: A będąc w ciężkości dłużej się modli" (Dz. 872).

„Cierpliwość, modlitwa i milczenie - te wzmacniają duszę. Są chwile, w których dusza powinna milczeć i nie godzi się jej rozmawiać ze stworzeniami; są to chwile niezadowolenia z samej siebie. (...) W takich chwilach żyję wyłącznie wiarą...”
(Dz. 944).

„Milczenie jest mieczem w walce duchowej, (...) Dusza milcząca jest zdolna do najgłębszego zjednoczenia się z Bogiem, ona żyje prawie zawsze pod natchnieniem Ducha Świętego; Bóg w duszy milczącej działa bez przeszkody" (Dz. 477).

„Często powinniśmy się modlić do Ducha Świętego o łaskę roztropności.
Na roztropność składa się: rozwaga, rozumne zastanowienie się i mężne postanowienie. Zawsze ostateczna decyzja należy do nas" (Dz. 1106).„Pobudza mnie sam Pan,
abym napisała modlitwy i hymny o Jego miłosierdziu..." (Dz. 1593).

„Pragnę, abyś głębiej poznała moją miłość, jaką pała moje serce ku duszom,
a zrozumiesz to, kiedy będziesz rozważać moją mękę. Wzywaj mojego miłosierdzia
dla grzeszników, pragnę ich zbawienia. Kiedy odmówisz tę modlitwę za jakiegoś grzesznika z sercem skruszonym i wiarą, dam mu łaskę nawrócenia.
Modlitwa ta jest następująca:
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas - ufam Tobie” (Dz. 187).MODLITWY ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

„Miłości wiekuista, płomieniu czysty, pal się w moim sercu nieustannie i przebóstwiaj moją całą istotę według odwiecznego upodobania Twego, przez które żeś mnie powołał do bytu i wezwał do uczestnictwa w swym wiekuistym szczęściu" (Dz. 1523).

„O miłosierny Boże, który nie pogardzasz nami, ale ustawicznie obsypujesz nas swymi łaskami, czynisz nas sposobnymi do królestwa swego i w dobroci swojej zapełniasz ludźmi miejsca, które opuścili niewdzięczni aniołowie. O Boże wielkiego miłosierdzia, któryś odwrócił wzrok swój święty od aniołów zbuntowanych, a zwrócił ku człowiekowi skruszonemu, niech będzie cześć i chwała niezgłębionemu miłosierdziu Twemu..." (Dz. 1339).

„O Jezu, na krzyżu rozpięty, błagam Cię, udziel mi łaski, abym zawsze i wszędzie,
we wszystkim wiernie spełniała najświętszą wolę Ojca Twego. A kiedy ta wola Boża wydawać mi się będzie ciężka i trudna do spełnienia, to wtenczas błagam Ciebie, Jezu, niechaj z ran Twoich spłynie mi siła i moc, a usta moje niech powtarzają: stań się wola Twoja Panie. (...) Jezu najlitościwszy, udziel mi łaski zapomnienia o sobie, abym cała żyła dla dusz, pomagając Ci w dziele zbawienia, według najświętszej woli Ojca Twego..." (Dz. 1265).

„O Panie, pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie. Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą.
Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie
o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.
Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, przyjmować na siebie cięższe i mozolniejsze prace.
Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. (...)
Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich.
(...) Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój” (Dz. 163).

„Królu miłosierdzia, kieruj duszą moją” (Dz. 3).

„Boże, niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia
ku Tobie. Każda kropla krwi mojej niech krąży dla Ciebie. Panie, dusza moja - to jeden hymn uwielbienia miłosierdzia Twego. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego” (Dz. 1794).

„O Jezu, pragnę żyć chwilą obecną, żyć - jakoby ten dzień był dla mnie ostatni w życiu: starannie wykorzystać każdą chwilę na większą chwałę Bożą, wyciągać dla siebie każdą okoliczność tak, aby dusza odnosiła pożytek. Na wszystko patrzeć z tego punktu widzenia, że bez woli Bożej nic się nie dzieje. Boże niezgłębionego miłosierdzia, ogarnij świat cały i wylej się na nas przez litościwe Serce Jezusa"
(Dz. 1183).

„O Boże wielkiego miłosierdzia, Dobroci nieskończona, oto dziś cała ludzkość woła
z otchłani nędzy swojej do miłosierdzia Twego, do litości Twojej, o Boże; a woła potężnym swym głosem nędzy. Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi. O Panie, Dobroci niepojęta, który znasz na wskroś nędzę naszą i wiesz,
że o własnych siłach wznieść się do Ciebie nie jesteśmy w stanie - przeto Cię błagamy, uprzedzaj nas łaską swoją i pomnażaj w nas nieustannie miłosierdzie swoje, abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją świętą w życiu całym i w śmierci godzinie. Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy z ufnością, jak dzieci Twoje, czekali na przyjście Twoje ostateczne..." (Dz. 1570).
LITANIA DO MiŁOSIERDZIA BOŻEGO
MIŁOŚĆ BOŻA KWIATEM - A MIŁOSIERDZIE OWOCEM

„Niech dusza wątpiąca czyta te wywody miłosierdzia i stanie się ufająca.
Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki, ni anielski - ufam. Tobie.
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w śmierci godzinie - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, które koronuje wszystko, co jest i co istnieć będzie - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dla dusz zrozpaczonych - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, serc odpocznienie, pokoju wśród trwogi - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych - ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei - ufam Tobie.

O Boże wiekuisty, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a litości skarb jest nieprzebrany, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie swoje,
abyśmy w chwilach ciężkich nie rozpaczali ani nie upadali na duchu, ale z wielką ufnością poddali się woli Twojej świętej, która jest miłością i miłosierdziem samym” (Dz.949).

 

 

DALEJ >> Nowenna do Miłosierdzia Bożego

<< spis treści
www.faustyna.eu

do góry


© Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego