DEVYNDIENIS DIEVO GAILESTINGUMUI

„Devyndienis Dievo Gailestingumui, kurį man Jėzus liepė užrašyti ir melstis prieš Gailestingumo Šventę prasideda Didįjį Penktadienį. Trokštu, kad per šias devynias dienas vestum sielas prie mano gailestingumo versmės, kad jos pasisemtų jėgų ir atgaivos bei visų malonių, reikalingų gyvenimo sunkumuose, o ypač mirties valandą. 

Kiekvieną dieną atsivesi prie mano širdies vis kitą sielų būrį ir panardinsi jas mano gailestingumo jūroje. O aš visas šias sielas nuvesiu į savo Tėvo namus. Tai darysi šiame ir būsimame gyvenime. Ir jokiai sielai, kurią atvesi prie mano gailestingumo šaltinio, nieko neatsakysiu. Kiekvieną dieną prašysi mano Tėvą per karčią mano kančią malonės šioms sieloms.


PIRMOJI DIENA

Šiandien atvesk man visą žmoniją, o ypač visus nusidėjėlius, ir panardink juos mano gailestingumo jūroje. Taip paguosi mane, giliai liūdintį dėl prarastų sielų.

Gailestingiausias Jėzau, kurio savybė yra mūsų gailėtis ir mums atleisti, žiūrėk ne į mūsų nuodėmes, bet į mūsų pasitikėjimą begaliniu Tavo gerumu ir priimk mus į savo gailestingiausios Širdies buveinę, ir neišleisk mūsų iš jos per amžius. Maldaujame Tavęs per Tavo meilę, kuri Tave sieja su Tėvu ir Šventąja Dvasia.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestinga akimi į visą žmoniją – o ypač į vargšus nusidėjėlius – kuri yra uždaryta gailestingiausioje Jėzaus Širdyje, ir dėl Jo sopulingos kančios parodyk mums savo gailestingumą, kad Tavo gailestingumo visagalybę šlovintume per amžių amžius. Amen.

[Dievo Gailestingumo vainikėlis]

„Pasakė man Viešpats, kad tas vainikėlis būtų kalbamas devynias dienas prieš Gailestingumo šventę. Prasidėti turi Didįjį Penktadienį. Per šį devyndienį suteiksiu sieloms visas malones“ (Dien., 796).


ANTROJI DIENA

Šiandien atvesk man kunigų bei vienuolių sielas ir panardink jas į neišmatuojamą mano gailestingumą. Jie davė man stiprybės ištverti karčią kančią, per juos kaip latakais žmonėms liejasi mano gailestingumas.

Gailestingiausias Jėzau, iš kurio kyla visa, kas gera, pagausink mumyse malonę, idant vertai darytume gailestingumo darbus, kad tie, kurie į mus žiūri, šlovintų gailestingumo Tėvą, kuris yra danguje.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestinga akimi į savo vynuogyno išrinktųjų būrį, į kunigų sielas bei vienuolių sielas, ir gausiai apdovanok juos savo palaiminimu, o dėl jausmų savo Sūnaus Širdies, kurioje jie yra uždaryti, gausiai suteik jiems savo šviesos, idant galėtų kitus vesti į šlovę per amžius amžinuosius. Amen.

[Dievo Gailestingumo vainikėlis] 


TREČIOJI DIENA

Šiandien atvesk man visas pamaldžias bei ištikimas sielas ir panardink jas mano gailestingumo jūroje; šios sielos mane guodė kryžiaus kelyje, buvo paguodos lašas kartėlio jūroje.

Gailestingiausias Jėzau, kuris gausiai teiki visiems malonių iš savo gailestingumo lobyno, priimk mus į savo gailestingiausios Širdies buveinę ir neišleisk mūsų iš jos per amžius. To maldaujame Tavęs dėl nesuvokiamos Tavo meilės, kuria Tavo Širdis liepsnoja dangiškajam Tėvui.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestinga akimi į ištikimas sielas kaip į savo Sūnaus paveldą ir dėl Jo sopulingos kančios suteik jiems palaiminimo bei apgaubk juos savo nuolatine globa, kad neprarastų meilės ir šventojo tikėjimo lobio, bet su visu angelų ir šventųjų būriu šlovintų Tavo gailestingumą per amžius amžinuosius. Amen.

[Dievo Gailestingumo vainikėlis] 


KETVIRTOJI DIENA

Šiandien atvesk man pagonis ir tuos, kurie manęs dar nepažįsta. Ir apie juos galvojau savo karčios kančios metu, o būsimasis jų uolumas paguodė mano širdį. Panardink juos mano gailestingumo jūroje.

Gailestingiausias Jėzau, kuris esi viso pasaulio šviesa, priimk į savo gailestingiausios Širdies buveinę visus pagonis, kurie Tavęs dar nepažįsta; tegul juos apšviečia Tavo malonės spinduliai, kad ir jie kartu su mumis šlovintų Tavo gailestingumo stebuklus, ir neišleisk jų iš savo gailestingiausios Širdies buveinės.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestinga akimi į pagonių ir tų, kurie Tavęs dar nepažįsta, sielas, kurios yra uždarytos gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. Patrauk juos į Evangelijos šviesą. Šios sielos nežino, kokia didžiulė laimė yra Tave mylėti; padaryk, kad ir jie šlovintų Tavo gailestingumo dosnumą per amžius amžinuosius. Amen.

[Dievo Gailestingumo vainikėlis] 


PENKTOJI DIENA

Šiandien atvesk man eretikų bei atskilusiųjų sielas ir panardink juos mano gailestingumo jūroje; karčios kančios metu jie draskė mano kūną ir širdį, tai yra mano Bažnyčią. Kai grįžta į vienybę su Bažnyčia, gyja mano žaizdos, ir taip palengvina mano kančią.

Gailestingiausias Jėzau, kuris esi pats gerumas, Tu neatsakysi šviesos Tavęs prašantiems, priimk į savo gailestingiausios Širdies buveinę eretikų bei atskilusiųjų sielas ir savo šviesa patrauk juos vienybėn su Bažnyčia ir neišleisk jų iš savo gailestingiausios Širdies buveinės, bet padaryk, kad ir jie šlovintų Tavo gailestingumo dosnumą. 

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestinga akimi į eretikų ir atskilusiųjų sielas, kurie iššvaistė Tavo gėrybes ir piktnaudžiavo Tavo malonėmis, užsispyrusiai laikydamiesi savo klaidų. Žvelk ne į jų klaidas, bet į savo Sūnaus meilę ir Jo karčią kančią, kurią iškentė dėl jų, nes ir jie yra uždaryti gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. Padaryk, kad ir jie šlovintų didžiulį Tavo gailestingumą per amžius amžinuosius. Amen.

[Dievo Gailestingumo vainikėlis] 


ŠEŠTOJI DIENA

Šiandien atvesk man romias ir nuolankias sielas bei mažų vaikų sielas ir panardink jas į mano gailestingumą. Šios sielos labiausiai panašios į mano širdį, jos stiprino mane skausmingoje mano agonijoje; mačiau jas kaip žemiškus angelus, kurie budės prie mano altorių, – ant jų išlieju malonių sroves. Mano malonę priimti pajėgi tik nuolanki siela, nuolankias sielas apdovanoju savo pasitikėjimu.

Gailestingasis Jėzau, kurs pats pasakei: mokykitės iš manęs, nes esu romus ir nuolankios širdies – priimk į gailestingiausios savo Širdies buveinę romias bei nuolankias sielas ir mažų vaikų sielas. Šios sielos žavi visą dangų ir ypač patinka dangiškajam Tėvui, jos yra puokštė prieš Dievo sostą, kurios kvapu pats Dievas džiaugiasi. Šios sielos turi nuolatinę buveinę gailestingiausioje Jėzaus Širdyje ir nepaliaujamai gieda meilės bei gailestingumo himną per amžius.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestinga akimi į romias, nuolankias sielas ir į mažų vaikų sielas, kurios yra uždarytos gailestingiausios Jėzaus Širdies buveinėje. Šios sielos yra panašiausios į Tavo Sūnų, šių sielų kvapas kyla nuo Žemės ir siekia Tavo sostą. Gailestingumo ir visokio gerumo Tėve, maldauju Tave: dėl Tavo meilės bei palankumo šioms sieloms laimink visą pasaulį, idant visos sielos drauge giedotų šlovindamos Tavo gailestingumą per amžius amžinuosius. Amen.

[Dievo Gailestingumo vainikėlis] 


SEPTINTOJI DIENA

Šiandien atvesk man sielas, kurios ypač garbina ir šlovina mano gailestingumą, ir panardink jas į mano gailestingumą. Šios sielos labiausiai sielvartavo dėl mano kančios ir labiausiai persiėmė mano dvasia. Jos yra gyvas mano gailestingos širdies atspindys. Būsimajame gyvenime šios sielos švies ypatinga šviesa, nė viena nepateks į pragaro ugnį, kiekvieną ypač ginsiu jos mirties valandą.

Gailestingiausias Jėzau, kurio Širdis yra pati meilė, priimk į savo gailestingiausios Širdies buveinę sielas, kurios ypač garbina ir šlovina Tavo gailestingumo didybę. Šios sielos yra gailestingos paties Dievo stiprybe; per didžiausius vargus ir prieštaravimus eina pirmyn pasitikėdamos Tavo gailestingumu, šios sielos nebus griežtai teisiamos, bet mirties valandą jas apglėbs Tavo gailestingumas.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingumo akimis į sielas, kurios garbina ir šlovina svarbiausią Tavo savybę, tai yra neišmatuojamą Tavo gailestingumą – kurios yra uždarytos gailestingumo darbų, o jų siela, kupina džiaugsmo, gieda gailestingumo giesmę Aukščiausiajam. Maldauju Tavęs, Dieve, parodyk savo gailestingumą pagal jų viltį ir pasitikėjimą Tavimi, tegul jiems išsipildo pažadas Jėzaus, kuris pasakė: Sielas, kurios garbins šį neišmatuojamą mano gailestingumą, aš pats ginsiu gyvenime, o ypač mirties valandą kaip savo garbę. Amen.

[Dievo Gailestingumo vainikėlis] 


AŠTUNTOJI DIENA

Šiandien atvesk man sielas, kurios yra skaistyklos kalėjime, ir panardink jas į mano gailestingumo bedugnę. Tegul mano kraujo srovės atvėsins jų karštį. Visas šias sielas aš labai myliu, jos atsilygina mano teisingumui; tu gali suteikti joms palengvinimą. Imk iš mano Bažnyčios lobyno visus atlaidus ir aukok už jas... O, jei žinotum jų kančią, nuolat už jas aukotum dvasinę išmaldą ir mokėtum jų skolą mano teisingumui.

Gailestingiausias Jėzau, kuris pats sakei, kad nori gailestingumo, štai atvedu į Tavo gailestingiausios Širdies buveinę skaistyklos sielas – sielas, kurias tu labai myli, bet kurios privalo atlyginti Tavo gailestingumui – tegul vandens ir kraujo srovės, kurios ištryško iš Tavo Širdies, užgesina skaistyklos ugnies liepsnas, kad ir ten būtų garbinamas Tavo gailestingumas. 

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestinga akimi į skaitykloje kenčiančiais sielas, kurios yra uždarytos gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. Maldauju Tave dėl Jėzaus, Tavo Sūnaus, sopulingos kančios ir dėl viso sielvarto, kuriuo buvo užlieta Jo švenčiausia siela, parodyk savo gailestingumą sieloms, į kurias žvelgi teisingai; nežiūrėk į jas kitaip, tik per Jėzaus, brangiausio Tavo Sūnaus, žaizdas, nes tikime, kad Tavo gerumas ir gailestingumas yra neišmatuojamas. Amen.

[Dievo Gailestingumo vainikėlis] 


DEVINTOJI DIENA

Šiandien atvesk man drungnas sielas ir panardink jas į mano gailestingumo bedugnę. Šios sielos skaudžiausiai žeidžia mano širdį. Didžiausią pasibjaurėjimą mano sielai sukėlė Alyvų sode drungna siela. Dėl jos pasakiau: Tėve, atitolink nuo manęs šią taurę, jei tokia yra Tavo valia. – Paskutinis gelbėjimosi ratas joms yra griebtis mano gailestingumo.

Gailestingiausias Jėzau, kuris esi pats gailestingumas, į Tavo gailestin-giausios Širdies buveinę atvedu drungnas sielas, tegul šioje tyros Tavo meilės ugnyje sušyla šios suledėjusios sielos, kurios panašios į lavonus ir kelia Tau pasišlykštėjimą. O Jėzau gailestingiausias, pasitelk savo šventą meilę, nes Tu viską gali.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestinga akimi į atvėsusias sielas, kurios yra uždarytos gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. Gailestingumo Tėve, maldauju Tave dėl Tavo Sūnaus kančios kartumo ir trijų valandų Jo agonijos ant kryžiaus, leisk, kad ir jos šlovintų Tavo gailestingumo bedugnę. Amen“ (Dien., 1209-1229).

[Dievo Gailestingumo vainikėlis]


RETURN

Visas knygos "Jėzau, pasitikiu Tavimi. Meilė ir gailestingumas" (nemokama e. knyga)
www.faustyna.eu