Dievo Gailestingumo Vainikėlis

Dievo Gailestingumo vainikėlį Viešpats Jėzus padiktavo sesei Faustinai Vilniuje 1935 m. rugsėjo 13−14 d. kaip maldą, prašančią Dievo gailestingumo malonės nusidėjėliams.

„Juo išprašysi visko, jei tai, ko prašai, atitiks mano valią“ (Dien., 1731).

„Nuolatos kalbėk tą vainikėlį, kurio tave išmokiau. Kas tik jį kalbės, patirs didžiulį gailestingumą mirties valandą. Kunigai duos [jį] nusidėjėliams kaip paskutinį gelbėjimosi ratą; nors būtų labiausiai užkietėjęs nusidėjėlis, jei tik kartą sukalbės šį vainikėlį, patirs malonę iš begalinio mano gailestingumo“ (Dien., 687).

„Kiekvieną sielą ginu mirties valandą kaip savo garbę, kuri kalbės šį vainikėlį arba prie mirštančiojo sukalbės kiti – tačiau gauna tuos pačius atlaidus. Kai prie mirštančiojo kalba šį vainikėlį, numaldoma Dievo rūstybė ir neišmatuojamas gailestingumas apgaubia sielą...“ (Dien., 811).

„Kai šį vainikėlį kalbės prie mirštančiųjų, atsistosiu tarp Tėvo ir sielos ne kaip teisingas Teisėjas, bet kaip gailestingas Gelbėtojas“ (Dien., 1541).

Dievo Gailestingumo vainikėlis kalbamas varstant rožinio karoliukus.

Pradžioje:

Tėve mūsų, kuris esi danguje! Tesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, tesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.

Sveika, Marija, malonės pilnoji!  Viešpats su Tavimi! Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas Tavo sūnus – Jėzus. Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.

Tikiu Dievą Tėvą visagalį,  dangaus ir žemės Sutvėrėją; ir Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

Stambesni karoliukai (1x):
Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus, 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir Kraują, 
Sielą ir Dievystę permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. 

Smulkesni karoliukai (10x):
Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui. 

Pabaigoje (3x):
Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, 
pasigailėk mūsų ir viso pasaulio (Dien., 476).Visas knygos "Jėzau, pasitikiu Tavimi. Meilė ir gailestingumas" (nemokama e. knyga)
www.faustyna.eu

RETURN